INTERFONSKI AUDIO I VIDEO SISTEMI – U saradnji sa firmom TCS Srbija

Kvalitet, jednostavno projektovanje, najjednostavnija montaža, pouzdan rad svih komponenti bez održavanja su osnovne karakteristike svih TCS sistema. Ovo potvrđuje i garancija od čak 2 godine na svaki proizvod.

Za realizaciju gotovo svih navedenih sistema potrebna je primena samo jednog kabla sa jednom ili maksimalno tri parice bez obzira na broj uređaja koji se međusobno povezuju. Na primer, za realizaciju audio interfona sa 20 korisnika koristi se samo jedan dvožilni kabal i ništa više!

Za svaki obrađeni problem u praksi ponuđeni su:

– blok šema razvoda instalacije

– detaljna šema povezivanja komponenti

– spisak svih potrebnih komponenti sa tačnim proizvođačkim oznakama

– predmer projekta sa opisom karakteristika upotrebljenih uređaja.

 

KONTROLA PRISTUPA

Kontrola pristupa i ERV

Sistemi za kontrolu pristupa služe za nadzor i fizičku zaštitu zgrada ili njihovih delova. Osnovni zadatak sistema je dozvola pristupa – ulaza ili prolaza – isključivo ovlašćenim osobama.

Pristup se omogućava ili sprečava automatskim delovanjem sistema, najčešće električnim bravama koje se ugrađuju u okvir vrata.

Često je u poslovnim prostorima potrebno ograničiti ili onemogućiti pristup neovlašćenim osobama, ili pratiti kretanje osoba u određenom prostoru.

Kontrolom pristupa u Vašem objektu možete kontrolisati prolazak zaposlenih ili drugih lica kroz određena vrata u određene objekte.

Vršimo projektovanje sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena svih veličina kao i integraciju sa drugim sistemima tehničke zaštite. Projektovanje u ovoj oblasti zahteva dobru komunikaciju sa investitorom i detaljnu analizu radnih navika zaposlenih u objektu za koji se vrši projektovanje ovih sistema.