Projekati gromobranske instalacije rade se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja i srpskih standarda za gromobranske instalacije: SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS N.B4.803, SRPS N.B4. 901-950.

Zaštita od atmosferskih pražnjenja se projektuje kao spoljašnja i unutrašnja gromobranska instalacija.

Spoljašnja gromobranska instalacija se dimenzioniše prema proračunatom nivou zaštite i njene efikasnosti. Spoljna instalacija je sačinjena od prihvatnog sistema, spusnih provodnika, i sistema uzemljenja.

Unutrašnju gromobransku instalaciju čini ekvipotencijalizacija metalnih masa u objektu. U objektu su to cevi grejanja, vode, eventualno kanalizacije, ormani telefona i slično

Galvansko jedinstvo prihvatnog sistema, spusnih vodova i temeljnog uzemljivača se postiže međusobnim spajanjem uz pomoć ukrsnih komada, stezaljki i obujmica za oluke, zakivanjem, omotavanjem i zavarivanjem.